Jätevedenpuhdistuksen vaiheet

wastewater-treatment-stepsJätevesiä syntyy sekä kotitalouksien että teollisuuden erilaisissa prosesseissa. Ennen kuin jätevedet voidaan johtaa takaisin luontoon, ne pitää käsitellä, jotta jätevesissä olevat epäpuhtaudet saadaan poistettua ja vesi olisi ominaisuuksiltaan ympäristölle sopivassa muodossa. Ympäristön kannalta erityisen haitallisia jätevesien alkuaineita ovat fosfori ja typpi, jotka osallistuvat vesistöjen rehevöitymiseen. Tässä artikkelissa kerromme jäteveden käsittelyn vaiheista. Jos etsit tietoa muista teemoista, kuten nettien rahapeleistä ja nettikasinoista, voit klikata itsesi osoitteeseen http://www.ace-ten.com/fi/, tai etsiä tietoa muusta osoitteesta.

Miten vettä puhdistetaan?

Suomessa toimii lähes 500 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa. Puhdistamot ovat kuin pieniä tehtaita, joissa vedestä erotetaan ympäristölle haitalliset jäteaineet monivaiheisessa prosessissa. Puhdistamoiden tehokas toiminta on edellytys Suomen vesihuoltojärjestelmän toiminnalle ja puhtaan veden saatavuuden takaamiseksi.

Jäteveden puhdistaminen on mekaanis-biologis-kemiallinen prosessi, jonka jokaisella vaiheella on oma, erityinen tehtävänsä. Seuraavassa esittelemme pääpiirteittäin jäteveden mekaanisen, kemiallisen ja biologisen puhdistuksen.

Mekaaninen puhdistus

Mekaanisen puhdistusvaiheen tarkoituksena on suodattaa jätevedestä suurimmat epäpuhtaudet, kuten hiekka ja kivet sekä kaikenlainen sekäjäte. Mekaaninen puhdistus jaetaan edelleen moneen vaiheeseen, joistä ensimmäistä kutsutaan välppäykseksi. Välppäyksessä vedestä voidaan erotella karkeat, kuitumaiset ja muoviset epäpuhtaudet, esimerkiksi viemäriin joutuneet hammasharjat, vaipat ja vanupuikot. Tämän jälkeen jätevedestä voidaan erotella hiekka ja rasva.

Kemiallinen puhdistus

Kemiallisen puhdistuksen tavoitteena on saostaa jätevesien sisältämä fosfori aluminium-, kalsium- tai rautasuoloina. Typen ohella fosforilla on keskeinen rooli orgaanisen aineen ja levien kasvun edistäjänä, joten sen tehokas poistaminen jätevesistä on tärkeää kaikkien vesistöjen hyvinvoinnin kannalta. Fosforia voidaan kuitenkin saostaa kemiallisen vaiheen lisäksi myös biologisessa puhdistuksessa tai vielä koko jäteveden käsittelyprosessin viimeisenä vaiheena.

Biologinen puhdistus

Biologisessa puhdistusvaiheessa hyödynnetään vedessä olevia mikrobeja, kuten bakteereita, ja niiden omia prosesseja. Vaiheen tavoitteena on ennen kaikkea typen poistaminen, mutta siinä voidaan poistaa myös myrkyllisiä kemikaaleja, kuten hiilivetyliuottimia. Biologinen prosessin aikana jäteveden sisältämä eloperäinen aine hajoaa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Puhdistuksessa voidaan käyttää esimerkiksi aktiivilietemenetelmää. Joissakin puhdistusprosesseissa voi olla viimeisenä vaiheena hiekkasuodatin, joka erottelee edellisissä vaiheissa irronneen kiintoaineen. Puhdistettu vesi johdetaan putkea pitkin avomerelle eli takaisin luontoon.