Mihin vedenpuhdistusta tarvitaan?

water-for-cleaningVedenpuhdistus on prosessi, jonka tavoitteena on tarjota kaikille suomalaisille puhdasta juoma- ja talousvettä. Suomalaiset käyttävät puhdasta vettä paljon, ja täällä puhdistustekniikatkin ovat eräitä maailman kehittyneimmistä. Tässä artikkelissa kerromme käytetyimmistä vedenpuhdistustekniikoista, erityisesti puhtaan veden puhdistuksesta ja jäteveden puhdistamisesta.

Millaista vettä puhdistetaan?

Veden puhdistuksen prosessit voidaan jakaa kahteen luokkaan sen mukaan, millaista vettä puhdistetaan. Raakaveden puhdistuksella tarkoitetaan puhtaan veden puhdistusta, jäteveden puhdistuksen tavoitteena on poistaa jätevedestä epäpuhtaudet, jotta vesi voitaisiin johtaa takaisin luontoon.

Maailman mittakaavassa tarkasteltuna Suomessa käytetään paljon puhdasta vettä, ja myös täällä käytetyt puhdistustekniikat ovat tehokkaita ja kehittyneitä. Vesi on Suomessa myös tärkeä tutkimuskohde, ja puhdistusprosessien sivutuotteina syntyneet aineet, kuten liete, voidaan jatkojalostaa ja käyttää uudelleen teollisuuden prosesseissa tai energiana.

Puhtaan veden puhdistus

Erilaisia vedenpuhdistusprosesseja on monenlaisia, mutta niillä on joitakin yhteisiä vaiheita. Ensimmäisenä luonnosta otettu vesi yleensä suodatetaan. Mekaanisessa suodatuksessa vedestä poistetaan isoimmat roskat ja epäpuhtaudet. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi johtamalla vesi esimerkiksi hienojakoisen hiekkasuodattimen läpi. Mekaanisen puhdistuksen jälkeen alkavat kemialliset puhdistusprosessit, joiden aikana veden happamuutta säädellään kalkkiveden avulla.

Puhdistusprosessissa poistetaan vedestä kaikki eloperäinen aines eli humus. Yleensä eloperäisen aineksen poistaminen tehdään saostamalla se rauta(II)sultaafilla. Mikrobit ja bakteerit puolestaan poistetaan vedestä yleensä otsonin avulla. Veteen lisätään myös hiilidioksidia, ja se desinfioidaan UV-säteilyn avulla.

Jäteveden puhdistus

Jätevedet johdetaan viemäriverkoston avulla vedenpuhdistuslaitokseen ennen kuin ne päästetään takaisin luontoon. Jätevesi puhdistetaan biologis-kemiallisella menetelmällä, jossa syntyy veden lisäksi myös lietettä ja biokaasua. Biokaasu voidaan edelleen hyödyntää energiana ja liete voidaan jalostaa mullaksi.

Myös jäteveden puhdistuksessa ensimmäinen vaihe on mekaaninen puhdistus, jonka tarkoituksena on poistaa vedestä kaikki kiinteä jäte, kuten hiekka, sora ja kaikenlainen sekäjäte. Mekaanisen puhdistuksen jälkeen seuraa kemiallinen puhdistusvaihe, jossa jätevedestä saostetaan veden fosfori biofosforiksi lietteen sekaan. Tämän jälkeen seuraa biologinen puhdistusvaihe, jossa hyödynnetään jäteveden omia bakteereja.

Kun kaikki puhdistusvaiheet on käyty läpi, puhdistetut jätevedet johdetaan tunnelin välityksellä avomerelle ja takaisin luontoon. Huolellisella jätevesien puhdistuksella on keskeinen rooli merivesien, erityisesti Itämeren, suojelussa.